Ngày 8 tháng 2 năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường điện cạnh tranh (đơn vị mua buôn duy nhất, đơn vị phát điện, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Ngày 8 tháng 2 năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BCT  quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường điện cạnh tranh (đơn vị mua buôn duy nhất, đơn vị phát điện, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Theo Thông tư, các nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải tham gia thị trường điện. Các nhà máy điện BOT, Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện; Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia và không xác định được kế hoạch bán điện dài hạn không phải tham gia thị trường điện.

Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện bao gồm: i) Bản đăng ký tham gia thị trường điện, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của Đơn vị phát điện, nhà máy điện; ii) Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện; iii) Tài liệu nghiệm thu đưa vào vận hành hệ thống các trang thiết bị để đấu nối vào hệ thống thông tin thị truờng điện, hệ thống SCADA/EMS và hệ thống đo đếm điện năng; iv) Các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thẩm định và trình Cục Điều tiết điện lực phê duyệt. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt và thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đưa nhà máy điện vào danh sách tham gia thị trường điện.

Nhà máy điện bị đình chỉ quyền tham gia thị trường điện trong các truờng hợp sau:

1. Không thực hiện trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị để đấu nối vào hệ thống thông tin thị truờng điện, hệ thống SCADA/EMS và hệ thống đo đếm điện năng đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện.

2. Có một trong các hành vi sau:

+ Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác cho việc lập kế hoạch vận hành thị trường điện và lịch huy động các tổ máy trong hệ thống điện;

+ Thoả thuận với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc Đơn vị phát điện khác trong việc chào giá để được lập lịch huy động không đúng quy định;

+ Thoả thuận trực tiếp hoặc gián tiếp với các đơn vị khác trong việc công bố công suất và chào giá trên thị trường điện nhằm tăng giá điện năng thị trường và làm ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện;

+ Các hành vi vi phạm khác gây hậu quả nghiêm trọng về đảm bảo cung ứng điện hoặc về tài chính cho các đơn vị khác trong thị trường điện.

Trong thời gian nhà máy điện bị đình chỉ quyền tham gia thị trường điện, Đơn vị phát điện hoặc nhà máy điện không được chào giá trực tiếp trên thị trường điện nhưng phải tuân thủ các quy định khác của Thông tư này.

Thông tư quy định cụ thể về nguyên tắc vận hành, kế hoạch vận hành và việc vận hành thị trường điện, phần mềm cho hoạt động của thị trường điện, việc tính toán giá điện năng thị trường, thanh toán trong thị trường điện, hệ thống thông tin và công bố thông tin thị trường điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không được tiết lộ các thông tin do thành viên tham gia thị trường điện cung cấp, bao gồm:  thông tin về hợp đồng mua bán điện; Bản chào giá của Đơn vị phát điện trước khi kết thúc ngày giao dịch; các thông tin khác ngoài thẩm quyền. Thành viên tham gia thị trường điện không được tiết lộ các thông tin ngoài phạm vi được phân quyền cung cấp và công bố.

Các tranh chấp phát sinh trong thị trường điện được giải quyết theo Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực. Trước khi thực hiện giải quyết tranh chấp theo quy định tại khoản 1 Điều này, các bên có trách nhiệm tiến hành đàm phán để tự giải quyết tranh chấp trong thời hạn 60 ngày thông qua hình thức thương lượng hoặc hoà giải thông qua trung gian.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2013, thay thế Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 45/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn do Bộ Công Thương ban hành nhằm thực hiện Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 45/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article