Ngày 28 tháng 1 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp và ngày 4 tháng 2 năm 2013 đã ra Thông báo số 173/TB-VPUB kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện.

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013, các ý kiến nêu vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh – kiến nghị của doanh nghiệp, các ý kiến giải trình – đề xuất biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước. Chủ trì Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã kết luận và chỉ đạo như sau:

- Trong bối cảnh khó khăn chung năm 2012, cả nước thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, 30,4% số doanh nghiệp giải thể và 70,3% các doanh nghiệp đang hoạt động  bị thua lỗ…, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ nói chung và sự lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã triển khai sớm kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư phát triển năm 2012, đồng thời, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh đã nỗ lực vượt khó. Do đó, tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định: 14/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, GDP bình quân đầu người đạt 19, triệu đồng, thu ngân sách  đạt 100,2% dự toán, giải quyết việc mới 16.300 lao động… Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2012.

- Để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2013 (GDP bình quân đầu người đạt 23,1 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD, giải quyết việc làm mới cho 15.500 lao động…), Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh chung sức thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, trong đó quan tâm một số nội dung sau:

1. Ủy ban Nhân dân tỉnh:

- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 16/1/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

- Ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, trọng tâm là chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch. Giải quyết nhanh, dứt điểm các vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Công bố đường dây nóng và bộ phận giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp tại các Sở, ngành liên quan để giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Các Sở, ban, ngành của địa phương tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp nhưng chưa được giải quyết hoặc chưa dứt điểm phải khẩn trương giải quyết, báo cáo kết quả tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tập trung ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo kế hoạch, tập trung thu hút và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng mới, công nghiệp sạch, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, dạy nghề.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác hậu kiểm dự án đầu tư, thường xuyên kiểm tra, giám sát, rà soát các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc. Nghiên cứu có giải pháp phù hợp đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút mạnh các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì công khai quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020, kế hoạch chi tiết sử dụng đất đến năm 2015. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Có giải pháp thiết thực đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức.

4. Sở Công thương tăng cường cập nhật, phổ biến thông tin về thị trường; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Lập kế hoạch cụ thể triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”.

5. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; tăng cường cho vay, hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên và có thế mạnh với lãi suất hợp lý theo quy định; thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác ngân hàng-doanh nghiệp trong hỗ trợ vay vốn.

6. Cục Thuế tiếp tục triển khai các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

7. Chi cục Hải quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu máy móc, thiết bị cho các dự án đầu tư tại tỉnh.

8. Doanh nghiệp: Ngay từ đầu năm xây dựng chiến lược, kế hoạch cụ thể, lộ trình sản xuất kinh doanh để tồn tại, coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị; chủ động, sáng tạo, khai thác đặc thù, thế mạnh của doanh nghiệp, kết hợp lợi thế địa phương. Cần tính toán, tái cơ cấu, tiết kiệm chi phí, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, nghiên cứu và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đẩy mạnh thưc hiện cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, “Đưa hàng Việt về nông thôn”, kết hợp chương trình khuyến mãi để giải phóng hàng tồn kho, có kế hoạch liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp cùng ngành.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng nâng cao vị thế, uy tín, duy trì và xây dựng thương hiệu, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Các doanh nghiệp hội viên thông qua Hiệp hội doanh nghiệp của mình để liên kết, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin, giúp nhau vượt qua khó khăn. 

Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article