Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 2012-2016. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2012-2016 được xây dựng theo phương pháp có sự tham gia, với sự hỗ trợ của Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Cơ quan Phát triển quốc tế Canada (CIDA) tài trợ thực hiện. Đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cán bộ quản lý nhà nước các cấp tại 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã được mời tham vấn trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch từ khâu đánh giá thực trạng đến việc xây dựng định hướng, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn trong 5 năm tới.

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2012-2016 tỉnh Sóc Trăng được xây dựng với mục tiêu là: i) nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp cận và tham gia trong nền kinh tế (kể cả kinh tế thế giới) cho DNNVV tỉnh Sóc Trăng thông qua việc tạo môi trường thuận lợi cho DNNVV thực hiện các hoạt động kinh doanh của họ; ii) nâng cấp và đầu tư công trình cơ sở hạ tầng cơ bản để tạo điều kiện phát triển DNNVV; và iii) tạo sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thông qua việc đầu tư vào năng lực quản lý công để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển DNNVV. Kết quả mong đợi của việc triển khai kế hoạch là Sóc Trăng sẽ phát thêm 1.200 đến 1.500 DNNVV trong giai đoạn 2012-2016, trong đó 30% chủ doanh nghiệp là phụ nữ và người dân tộc Khmer; và khoảng 3.000 DNNVV được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt từ dự án Phát triển DNNVV do CIDA tài trợ.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đã đề ra 9 nhóm giải pháp ưu tiên thực hiện gồm: tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ phát triển kinh doanh được cải thiện cho các DNNVV; tăng cường hỗ trợ thay đổi công nghệ mới cho các DNNVV; nâng cao kỹ năng quản lý của các DNNVV; Hình thành và phát triển các tổ chức và tăng cường sự liên kết giữa các DNNVV, bao gồm thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng (dự kiến sẽ được ra cuối năm 2012); nâng cao năng lực cho cán bộ xã và người dân để thực hiện tốt tiến trình xây dựng, nâng cấp các công trình CSHT hỗ trợ phát triển DNNVV; cải thiện  việc tiếp cận các công trình CSHT hỗ trợ phát triển DNNVV, có tính đến nhu cầu của cộng đồng; nâng cao kiến thức và kỹ năng của Hội đồng nhân dân (HĐND) trong việc kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV; nâng cao kiến thức và kỹ năng của các cán bộ/ cơ quan trong việc lập và triển khai kế hoạch phát triển DNNVV; và tăng cường kiến thức và kỹ năng về lập kế hoạch, quản lý và điều phối kế hoạch phát triển DNNVV cho cán bộ các cơ quan có liên quan.

Về tổ chức thực hiện, Ban Điều phối Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (trực thuộc UBND tỉnh) và Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) sẽ được thành lập, và sẽ là cơ quan đầu mối trong việc trợ giúp DNNVV phát triển. Các Sở ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố sẽ chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động, giải pháp có liên quan đến phạm vi phụ trách của đơn vị.

Tổng kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch dự kiến là 489,619 tỷ đồng. Trong đó, vốn tài trợ của CIDA (thông qua Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng) là 184 tỷ đồng; ngân sách tỉnh và Trung ương là 244,495 tỷ đồng (thông qua các chương trình, dự án, đề án) và vốn khác là 61,124 tỷ đồng (huy động từ doanh nghiệp và các nhà tài trợ).

(Nguồn: http://sokhdt.soctrang.gov.vn/hotrodoanhnghiep/tin-tuc/hoat-dong-doanh-nghiep/523-Soc-Trang-ban-hanh-Ke-hoach-5-nam-phat-trien-doanh-nghiep-nho-va-vua-giai-doan-2012-2016.html )  - Phong Lâm ST

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
  Gửi ý kiến phản hồi
FDQQL