Ngày 30 tháng 1 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 262/QĐ-TTg về việc tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2012.

Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 3 năm. Loại hình, tổ chức doanh nghiệp tham dự GTCLQG bao gồm doanh nghiệp sản xuất lớn, doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, doanh nghiệp dịch vụ lớn, doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ (Quyết định số 17/2011/QĐ-BKHCN ngày 30/6/2011 quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia). GTCLQG bao gồm Giải vàng chất lượng quốc gia và Giải bạc chất lượng quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp kèm theo giấy chứng nhận. GTCLQG được xét tặng hàng năm.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày  3 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Hội đồng xét thưởng GTCLQG là đơn vị xét thưởng GTCLQG.  Hội đồng xét thưởng GTCLQG có từ 11 đến 17 thành viên là đại diện của các Bộ, ngành, cơ quan và tổ chức liên quan. Hội đồng gồm Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và các thành viên. Thành viên Hội đồng là những người am hiểu trong lĩnh vực chất lượng và nắm vững các yêu cầu của giải thưởng chất lượng quốc gia. Ngày 16 tháng 8 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 2050/QĐ-BKHCN thành lập Hội đồng xét thưởng GTCLQG, gồm 15 thành viên. Cơ quan thường trực giải thưởng chất lượng quốc gia là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. bắt đầu từ 2012, GTCLQG sẽ tăng số lượng Giải Vàng từ 12 lên 20 giải. Không quy định tối đa Giải Vàng cho mỗi loại hình doanh nghiệp tham dự cũng như không giới hạn số lượng Giải Vàng trong mỗi ngành nghề hoạt động thuộc một loại hình doanh nghiệp.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của giải thưởng chất lượng quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia được cơ quan thường trực giải thưởng chất lượng quốc gia đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Việc xét thưởng đảm bảo công khai, khách quan và công bằng trên cơ sở cho điểm theo 7 tiêu chí của GTCLQG, cụ thể là:

Tiêu chí 1: Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp

- Lãnh đạo của doanh nghiệp phải xác định được các phương hướng và đặt trọng tâm vào khách hàng, các nguyên tắc rõ ràng và dễ hiểu cũng như đưa ra yêu cầu để đạt được hiệu cao trong hoạt động của doanh nghiệp. Phương hướng, nguyên tắc và kết quả dự kiến này phải cân bằng với nhu cầu của tất cả các bên liên quan.

+ Lãnh đạo phải đảm bảo việc vạch ra các chiến lược hoạt động, hệ thống vận hành và biện pháp triển khai sẽ đạt được hiệu quả cao, khuyến khích đổi mới cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

+ Lãnh đạo phải truyền cảm hứng, thúc đẩy và khuyến khích lực lượng lao động đóng góp, phát triển, học hỏi và luôn đổi mới, sáng tạo. Đồng thời phải là người chịu trách nhiệm về tình hình cũng như kết quả hoạt động chung của doanh nghiệp.

- Lãnh đạo phải thể hiện được sự mẫu mực thông qua các hành vi đạo đức cũng như sự lôi cuốn của mình vào việc lập kế hoạch, truyền đạt, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, khen thưởng, đãi ngộ thoả đáng.

Với vị thế cao nhất trong tổ chức, lãnh đạo có thể củng cố hành vi đạo đức, các nguyên tắc hoạt động, mục tiêu và định hướng phát triển, phát huy các sáng kiến, cải tiến trong doanh nghiệp.

Tiêu chí 2: Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp

- Dựa trên các thông tin thu thập được từ đối thủ cạnh tranh, năng lực, nguồn lực của doanh nghiệp để biết được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của mình, từ đó đưa ra được mục tiêu chiến lược phát triển phù hợp tình hình thực tế và xu hướng phát triển trong tương lai.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể (ngắn hạn, dài hạn), các biện pháp kiểm soát, dự đoán các rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp khắc phục các rủi ro này để có thể triển khai và hoàn thành được các mục tiêu chiến lược này một cách tốt nhất.

Tiêu chí 3: Chính sách định hướng vào khách hành và thị trường

- Thông qua việc thu thập thông tin về nhu cầu, mong muốn của khách hàng và kết quả đánh giá thoả mãn của khách hàng đối với các sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp có thể phân khúc và mở rộng thị trường, tăng thị phần, nâng cao sự thoả mãn của khách hàng…

- Thông qua việc chăm sóc tốt các khách hàng trung thành, thu thập thông tin về nhu cầu, mong muốn của khách hàng tiềm năng, ngày càng nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, giải quyết tốt các khiếu nại (nếu có)…, từ đó doanh nghiệp có thể giữ chân khách hàng cũ và tăng lượng khách hàng mới.

Tiêu chí 4: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

          - Thông qua việc sử dụng các dữ liệu thông tin thu thập được tại mọi cấp và trong mọi bộ phận của doanh nghiệp, doanh nghiệp tổ chức tiến hành, đo lường, phân tích, tổng hợp, xem xét lại và cải tiến hoạt động của mình.

- Bằng các cách thức khác nhau doanh nghiệp tạo ra sự sẵn có những thông tin, dữ liệu cần thiết nhưng phải đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, tính chính xác và kịp thời của các thông tin, dữ liệu để người lao động, đối tác, khách hàng,… có thể sử dụng khi cần và từ đó doanh nghiệp có thể quản lý được tài sản tri thức của mình.

Tiêu chí 5: Quản lý, phát triển nguồn nhân lực

- Thông qua các chính sách đãi ngộ, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có thể học tập nhằm phát huy năng lực của lực lượng lao động, nâng cao hiệu quả công việc và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp.

- Thông qua việc quản lý các khả năng, năng lực của lực lượng lao động (bao gồm kỹ năng, trình độ chuyên môn và bố trí phù hợp các vị trí công tác), từ đó giúp người lao động hoàn thành tốt các công việc được giao, đồng thời duy trì được một môi trường làm việc an toàn, an ninh và mang tính hỗ trợ nhau.

Tiêu chí 6: Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp

- Thông qua việc doanh nghiệp tổ chức thiết kế các hệ thống làm việc của mình, xác định các quá trình chính tạo giá trị cho khách hàng, chuẩn bị các biện pháp dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn (thiên tai, hoả hoạn, nguồn nguyên vật liệu…) sẽ giúp cho doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững.

- Việc thiết kế, tiến hành, quản lý và cải tiến thường xuyên quá trình làm việc chính của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp đem lại giá trị cho khách hàng, đạt được sự thành công và phát triển bền vững.

Tiêu chí 7: Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp

Thông qua cách thức triển khai thực hiện tại 6 tiêu chí trên, tiêu chí 7 sẽ giúp doanh nghiệp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện và việc cải tiến của doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính như: các kết quả hoạt động về sản phẩm, sự thoả mãn của khách hàng; kết quả tài chính và thị trường; nguồn nhân lực; kết quả tác nghiệp, điều hành và trách nhiệm xã hội. Các kết quả đạt được phải được so sánh với kết quả tương ứng của đối thủ cạnh tranh và các chuẩn so sánh.

Năm 2012, Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được trao cho 17 doanh nghiệp, 50 doanh nghiệp được nhận Giải Bạc Chất lượng Quốc gia. Cụ thể như sau:

- 10 doanh nghiệp sản xuất lớn nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: Tổng công ty Giấy Việt Nam; CTCP Chế tạo giàn khoan dầu khí;  CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam; CTCP Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau; CTCP Traphaco; CTCP Công nghiệp Vĩnh Tường; CTCP  Bourbon Tây Ninh; Công ty Lương thực Tiền Giang (TCT Lương thực Miền Nam); Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam.

- 3 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giàn – Nhà máy gạch Ceramic An Giang; CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định; CTCP Nước mắm Thanh Hương.

- 01 doanh nghiệp dịch vụ lớn nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

- 03 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: CPTP Sài Gòn Phú Quốc; CTCP Du thuyền Đông Dương; CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

- 17 doanh nghiệp sản xuất lớn nhận Giải Bạc Chất lượng Quốc gia: Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng Hoa Sen; Công ty TNHH một thành viên Cao su Bà Rịa; Công ty TNHH một thành viên Cao su Quảng Trị; CTCP Cao su Thống Nhất; CTCP Đồng Tiến; CTCP Vinacafe Biên Hòa; CTCP Xi măng Điện Biên; CTCP Mía Đường Cần Thơ; CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre; CTCP May Nam Hà; CTCP Xây dựng Ninh Thuận; CTCP Cao su Tây Ninh; CTCP Dụng cụ thể thao Delta; CTCP Dược phẩm TƯ Pharm; CTCP Mía Đường Sơn Dương; CTCP Viglacera Thăng Long; Công ty THNN Xi măng Trung Sơn.

- 21 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa nhận Giải Bạc Chất lượng Quốc gia: Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang-Nhà máy Xi măng An Giang; Công ty TNHH một thành viên Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú; CTCP Sản xuất kinh doanh Toàn Mỹ; Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong; Chi nhánh CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung tại Đắk Lắk; Công ty TNHH một thành viên Cà phê 721; CTCP Dược phẩm OPV; CTCP Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam; Công ty TNHH Hòa An; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhân Lộc; CTCP Dược Lâm Đồng; CTCP Bình Điền Lâm Đồng; Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang; CTCP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân; Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Phương Tuấn; Xí nghiệp dầu nhờn-Công ty TNHH một thành viên Vật tư, vận tải và xếp dỡ Vinacomin; Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh; Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Hải Hùng; CTCP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn; Công ty TNHH Duy Tiến; CTCP Dược phẩm Tipharco.

- 3 doanh nghiệp dịch vụ lớn nhận Giải Bạc Chất lượng Quốc gia: CTCP Xăng dầu Tín Nghĩa; CTCP 479 và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.

- 9 doanh nghiệp dịch vụ  hỏ và vừa nhận Giải Bạc Chất lượng Quốc gia: Công ty TNHH Công nghệ tin học Minh Khôi; Công ty TNHH Công nghệ tin học Phi Long; Trung tâm Phát triển Phần mềm; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai; Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Á Đông Silk; Công ty Xăng dầu Quảng Tri; Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại công nghệ vận tải Hùng Duy; CTCP Xăng dầu dầu khí Thái Bình.

Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article