Ngày 22 tháng 1 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty (TCT) Cơ điện-Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại Quyết định số 202/QĐ-TTg.

Theo Phương án, sau khi cổ phần hóa, tên tiếng Việt của TCT là “Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP”, tên tiếng Anh (Mechanization Electrification Construction corporation-joint stock Company), tên viết tắt AGRIMECO-JSC, trụ sở chính tại Km 10, Quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Vốn điều lệ của TCT là 215.000.000.000 đồng (hai trăm mười lăm tỷ đồng), trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 6.235.000 cổ phần, chiếm 29% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 2.123.100 cổ phần, chiếm 9,87% vốn điều lệ;

- Bán cho nhà đầu tư chiến lược 11.686.900 cổ phần, chiếm 54,36% vốn điều lệ (gồm Công ty Quản lý quỹ Vietinbank – 7.525.000 cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Thương mại BALKAN; (4.161.900 cổ phần);

- Bán đấu giá công khai: 1.290.000 cổ phần, chiếm 6% vốn điều lệ.

TCT được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.  Toàn bộ 567 lao động của  Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi được chuyển sang làm việc tại TCT (không có lao động dôi dư). Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại TCT là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article