Ngày 21 tháng 1 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT (9 chương, 58 điều) hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục và một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh quy định tại Luật Doanh nghiệp

Ngày 21 tháng 1 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT (9 chương, 58 điều) hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục và một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh quy định tại Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 43/2010/NĐ-CP); Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP (Nghị định số 05/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (Nghị định số 102/2010/NĐ-CP).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bằng bản giấy do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Mã số doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Quy trình tạo và cấp mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Mã số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Mã số đăng ký hộ kinh doanh được ghi theo cấu trúc mã cấp tỉnh – mã cấp huyện – mã loại hình – số thứ tự hộ kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh: Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về thời hạn doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ thay thế Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hồ sơ - trình tự - thủ tục đăng ký đối với tổ chức tín dụng; việc tiếp nhận - xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng (không thông qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, thực hiện trong trường hợp khắc phục sự cố hoặc nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia): được thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy, thông qua sự phối hợp giữa Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế.

Việc đăng ký tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được hướng dẫn tại Chương 2 của Thông tư. Chương 3 hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc và thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hoặc nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Trường hợp đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số công cộng, người thành lập doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp đăng ký doanh nghiệp mà không sử dụng chữ ký số công cộng, người thành lập doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh và dụng tài khoản này để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, xác thực hồ sơ và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trong cả hai trường hợp trên, doanh nghiệp có thể nhận trực tiếp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện. Phương thức thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính trong lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Chương 5 Thông tư hướng dẫn về xử lý vi phạm trong đăng ký doanh nghiệp và thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chương 6 hướng dẫn về việc đăng ký hộ kinh doanh. Chương 7 hướng dẫn về việc bổ sung, chuẩn hóa thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Chương 8 quy định về Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Ban hành kèm Thông tư là hệ thống 63 mẫu, biểu liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013; thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

                                                          Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article