Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh - quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và công tác phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Quy chế này áp dụng đối với Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc:

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách về cụm công nghiệp;

- Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp;

- Bổ sung, điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch;

- Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;

- Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp;

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp;

- Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị có liên quan có ý kiến và phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư cụm công nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, thực hiện các hồ sơ, thủ tục đất đai theo quy định; Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cho thuê đất trong cụm công nghiệp.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thành lập Hội đồng bồi thường để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phối hợp với các sở, ngành thực hiện thu hồi đất. Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thẩm định cơ chế, xác định giá cho thuê đất, phí hạ tầng (thuộc ngân sách nhà nước) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Công an tỉnh thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi quá trình thực hiện các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp.

Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, hướng dẫn, hỗ trợ các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự và báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ theo quy định.

- Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích;

- Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thông tin báo cáo

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo nguyên tắc không quá một lần trong một năm, trừ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 và thay thế Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article