Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 4.000 doanh nghiệp. Năm 2018, phát triển mới 500 doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Kế hoạch số 24/KH-UBND).

Về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp: Ủy ban nhân dân tỉnh xác định phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhanh và mạnh về số lượng, chất lượng và hiệu quả, đóng góp của kinh tế tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng nhiều và trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 4.000 doanh nghiệp. Năm 2018, phát triển mới 500 doanh nghiệp.

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi liên kết ngành, chuỗi giá trị; chính sách đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Hệ thống trang Website cho khởi nghiệp; Đề án khởi nghiệp chiến lược 05 năm; Đề án Khu dịch vụ tổng hợp cho khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp

Tăng cường, hỗ trợ, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên doanh nghiệp; nghiên cứu xây dựng các phần mềm kế toán cho doanh nghiệp; rà soát chính sách thuế hài hòa giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong đó có Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tăng cường thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là nghiên cứu đề xuất tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article