Từ năm 2018, chính thức công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và địa phương.

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1255/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

Bộ chỉ tiêu này được dùng làm căn cứ đánh giá một cách đầy đủ kết quả, hiệu quả và chất lượng phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương). Các chỉ tiêu bao gồm:

- mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp: số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động; số doanh nghiệp hoạt động/1000 dân; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; số doanh nghiệp ngừng hoạt động; tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới/doanh nghiệp ngừng hoạt động; số doanh nghiệp tạm ngừng, quay trở lại hoạt động; số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, phá sản.

- mức độ phát triển về lao động: số lao động thực tế làm việc; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; tỷ lệ lao động theo giới tính và theo trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật; tỷ lệ chủ doanh nghiệp theo giới tính, trình độ học vấn; tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển.

- mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính: nguồn vốn sản xuất kinh doanh; tổng số vốn đăng ký thành lập mới, mở rộng sản xuất; vốn đầu tư; tỷ lệ vốn chủ sở hữu; tài sản cố định và đầu tư dài hạn; trang bị vốn bình quân một lao động; trang bị tài sản cố định bình quân một lao động.

- chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của Nhà nước…:

+ tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam;

+ các chỉ tiêu công bố từ năm 2020: số lượng doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ đạt chuẩn quốc gia; số lượng doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ đạt chuẩn quốc tế; số doanh nghiệp tham gia sản xuất các sản phẩm/dịch vụ xuất khẩu; số doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ được cấp thương hiệu quốc gia; số doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ được cấp thương hiệu quốc tế; tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn hệ thong quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001;

- bảo vệ môi trường (công bố từ năm 2020): số doanh nghiệp có hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ chất thải đã thu gom; tr lệ chất thải đã xử lý đạt chuẩn quốc gia; số doanh nghiệp được cấp chứng chỉ sản xuất an toàn.

- kết quả, hiệu quả phát triển doanh nghiệp: doanh thu, thu nhập của người lao động, giá trị gia tăng, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách Nhà nước…:

+ doanh thu của doanh nghiệp; đóng góp cho ngân sách Nhà nước;  thu nhập bình quân 01 lao động; năng suất lao động; chỉ số quay vòng vốn; tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi hoặc lỗ; tỷ suất lợi nhuận.

+ các chỉ tiêu công bố năm 2020: giá trị gia tăng của doanh nghiệp; giá trị gia tăng bình quân 01 đồng giá trị tài sản cố định; giá trị gia tăng bình quân 01 lao động;

- các chỉ tiêu khác: bổ sung hằng năm phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp

- công bố kết quả đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp đối với các địa phương.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cho các cơ quan chức năng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article