Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là DNNVV). Theo đó quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV.

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ KHĐT, Cục Phát triển doanh nghiệp đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV. Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm hỗ trợ tư vấn cho DNNVV của một số quốc gia trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc), các cuộc làm việc với một số Bộ Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thông tin truyền thông), ý kiến góp ý từ 14 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 4 đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết cấu của dự thảo Thông tư bao gồm 4 chương và 24 điều:

Chương I: Quy định chung

Chương II: Tổ chức mạng lưới tư vấn viên

Chương III: Tổ chức hỗ trợ tư vấn cho DNNVV qua mạng lưới tư vấn viên

Chương IV: Tổ chức thực hiện

Mời độc giả xem toàn văn Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV tại đây.

Cục Phát triển doanh nghiệp trân trọng những ý kiến đóng góp cho Dự thảo thông tư của độc giả.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:  Phòng Triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại:  08043231-08044292 (Thanh Lê)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article