Ngày 22/8/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-TCHQ về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hoá trong kho ngoại quan, kho bảo thuế.

Định dạng thông điệp dữ liệu (ngôn ngữ XML) được áp dụng thống nhất trong việc xây dựng hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan với hệ thống thông tin của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế.

Các cục Hải quan tỉnh, thành phố, căn cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị,  Chủ động áp dụng các biện pháp khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng phần mềm kết nối, trao đổi xử lý dữ liệu với hệ thống thông tin hải quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article