Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là một trong 7 đối tượng áp dụng của Nghị định này.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung (có 4 hình thức xử phạt bổ sung). ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt trên, Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (có 14 biện pháp khắc phục hậu quả).

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm.

Nghị định quy định cụ thể về hình thức xử phạt và mức xử phạt của các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (29 hành vi), kiểm toán độc lập 933 hành vi).

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập bao gồm Thanh tra tài chính (Thanh tra viên tài chính các cấp, Chánh thanh tra S Tài chính); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Công chức, viên chức, sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành có quyền lập biên bản vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 và thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article