Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 100.000 đồng (giảm 50%).

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo hướng giảm mức phí, lệ phí. 

Cụ thể:

- Đối với đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ (giảm 100.000 đồng/hồ sơ).

- Đối với cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: 50.000 đồng/hồ sơ (giảm 50.000 đồng/hồ sơ).

- Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên: giảm còn 4.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng).

Đồng thời, đối tượng được miễn phí, lệ phí cũng được mở rộng. Trước đây, theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì chỉ có 4 đối tượng được miễn phí, lệ phí: i) Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính; ii) Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; iii) Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; và iv) Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước. Nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2018 (Hồng Liên).
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article