Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 267.051.900, chiếm 12,8355%.

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2100/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Sau cổ phần hóa, Tổng công ty Phát điện 3 (trụ sở chính tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hp pháp của Tổng công ty Phát điện 3 trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Phát điện 3 đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức cổ phần hóa: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vn điều lệ.

Với vốn điều lệ 20.809.000.000.000 đồng, cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của doanh nghiệp như sau:

1

Cổ phần EVN nắm giữ (đến hết năm 2019)

1.061.300.000

51

2

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược

749.124.000

36

 

3

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo:

- Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP*

- Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP**

 

   

        1.544.300

1.879.800

 

 

      0,0742

0,0903

4

Cổ phần bán đấu giá công khai

267.051.900

12,8355

Từ năm 2020, trong trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần tái cấu trúc được các khoản nợ và đàm phán được với các tổ chức tín dụng cho vay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ xem xét thoái vốn góp tại Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xuống mức dưới mức chi phối.

Giá khởi điểm bán cổ phần ra công chúng là 24.600 đồng/cổ phần; tổ chức bán cổ phần tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; địa điểm đấu giá: số 16 Võ Văn Kiệt, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Thời gian bán cphần: Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt theo quy định mà không phải xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Toàn bộ 2.478 lao động của Tổng công ty trước cổ phần hoá chuyển sang doanh nghiệp sau cổ phần hoá.

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức được chuyển từ Tổng Công ty Phát điện 3 về Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Hồng Liên)

-----------

* Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).

**Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu)…

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article