Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trước khi chuyển đổi.

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2090/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Sau cổ phần hóa, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (VRG) có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trước khi chuyển đổi.

Hình thức cổ phần hóa: kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Với vốn điều lệ 40.000.000.000.000 đồng và giá khởi điểm chào bán 13.000 đồng/1 cổ phần, cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của VRG như sau:

TT

Loại cổ phần

     Số lượng

    Tỷ lệ (%)

1

Cổ phần nhà nước

   3.000.000.000

        75

2

Cổ phần bán đấu giá công khai

     475.123.761

       11,88

3

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược

     475.123.761

      11,88

4

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp

     48.921.710

         1,22

5

Cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp

       830.769

         0,02

Không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp sau cổ phần hóa, trong đó bảo đảm điều kiện không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 05 năm và quy định rõ quyền ưu tiên của nhà nước được mua cổ phần nếu nhà đầu tư chiến lược bán cổ phần sau 05 năm cổ phần hóa.

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 43.614 người. Tổng số lao động chuyển sang Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần: 42.751 người. Tổng số lao động dôi dư: 863 người.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa; tổ chức, triển khai thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng chậm nhất trước ngày 01 tháng 4 năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm về Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article