Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụNghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Nổi bật là các quy định sau:

- Bán hàng dưới 200.000 đồng mỗi lần cũng phải lập hóa đơn

Đây là điểm khác biệt của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy; cụ thể:
Khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn giấy, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn và trừ trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử. 

- Nhiều đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, như:

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

+ Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng…

- Điều kiện thi lấy chứng chỉ kế toán viên

Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ 15/10/2017.

Theo đó, phần điều kiện dự thi lấy chứng chỉ đã rút ngắn yêu cầu thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu xuống còn 36 tháng (quy định tại Thông tư số 129/2012/TT-BTC là 60 tháng).

Ngoài ra, Thông tư số 91/2017/TT-BTC cũng đưa ra ví dụ rõ hơn về trường hợp bảo lưu kết quả thi. Ví dụ: một người bắt đầu dự thi năm 2017 thì điểm các môn thi đạt yêu cầu của năm 2017 sẽ được bảo lưu trong các năm 2018, 2019. Đến năm 2019, nếu người dự thi vẫn chưa đạt yêu cầu thi thì khi dự thi vào năm 2020 kết quả thi được tính để xét đạt yêu cầu thi sẽ là kết quả thi của các năm 2018, 2019, 2020; tương tự như vậy cho các năm từ 2021 trở đi.

- Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2018

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2018 như sau:
+ Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP )

+ Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng).

+ Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)

+ Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

- Thêm nhiều khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì từ ngày 01/01/2018:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  = Mức lương  +  Phụ cấp lương +  Các khoản bổ sung

Lưu ý: Khoản bổ sung (phần thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội mới) phải xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kì trả lương.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article