Chỉ có tổ chức, cá nhân nào có tên trong danh sách Bộ Tài chính công khai thì mới được kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017.

Ngày 8 tháng 2 năm 2017, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1594/BTC-CĐKT về việc hướng dẫn kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017.

Dịch vụ kế toán được xác định là việc cung cấp dịch vụ lập kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Do hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kin do đó chỉ có những doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và chỉ có những kế toán viên hành nghề (là những người được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán) mới được hành nghề dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Luật.

Theo Bộ Tài chính, chỉ có tổ chức, cá nhân nào có tên trong danh sách Bộ Tài chính công khai thì mới được kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Độc giả tham khảo danh sách đó theo đường dẫn  http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/ktkt/ckdsktvhnvdnkt5.

Tổ chức, cá nhân nào không có tên trong danh sách Bộ Tài chính công khai thì không được phép kinh doanh dịch vụ kế toán và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định của Luật kế toán.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article