Các tổ chức hỗ trợ DNNVV
 
Hệ thống thể chế hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng được thành lập ban đầu theo Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày  23/11/2001, sau này được thay thế bởi Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 

Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV làm cố vấn cho Thủ tướng trong công tác phát triển DNNVV. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng.

 
 
Cục Phát triển doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1908/QĐ-BKH ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan điều phối chính sách liên quan tới DNNVV ở cấp trung ương đồng thời đóng vai trò là thư ký thường trực cho Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV. Các đơn vị thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 219/QĐ-PTDN ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp.
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan điều phối chính sách liên quan tới DNNVV ở cấp địa phương. Các Sở ban ngành khác cũng thực hiện các biện pháp hỗ trợ DNNVV.

 
Các cơ quan ban ngành của Chính phủ ở Trung ương phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đại diện cho khu vực tư nhân và các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cùng hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh.
 
 

Hiệp hội doanh nghiệp

Hội xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Hội xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Hội Xây dựng Đà Nẵng

Hội Xây dựng Đà Nẵng

Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam

Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam

Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam

Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam

Hội tin học Việt Nam (VAIP)

Hội tin học Việt Nam (VAIP)

Hội tin học thành phố Hồ Chí Minh

Hội tin học thành phố Hồ Chí Minh

Hội Dệt May-Thêu-Đan thành phố Hồ Chí Minh

Hội Dệt May-Thêu-Đan thành phố Hồ Chí Minh

Hội doanh nghiệp trẻ Long An

Hội doanh nghiệp trẻ Long An

Hội doanh nghiệp trẻ Hải Phòng

Hội doanh nghiệp trẻ Hải Phòng

Hội doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng

Hội doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng

123...Trang cuối