Nhà nước có chính sách khuyến khích cải tiến và đổi mới, đặc biệt là đổi mới công nghệ. Đó là khuyến khích miễn và giảm thuế thu hập doanh nghiệp trong những năm năm đầu tiên, và miễn thuế cho một số ngành đặc biệt như đào tạo và giáo dục.

Nghị định 175 CP của Chính phủ về khuyến khích đổi mới công nghệ đã quy định các doanh nghiệp tiến hành đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ mới..thì được miễn và giảm thuế. Để có thông tin chi tiết, bạn hãy xem trang web của bộ KHCN: www.most.gov.vn

Bạn cũng có thể tìm thấy ở đó Nghị định 119 CP và chương trình, cũng như hướng dẫn cụ thể về việc hỗ trợ tài chính cho sản xuất thử nghiệm (thường là những hoạt động áp dụng thử nghiệm những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất).

Sau khi ban hành Luật về chuyển giao công nghệ, Nhà nước cũng đã có chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ. Theo đó, việc hỗ trợ đăng ký bản quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ mua giấy phép (licence) công nghệ tiến tiến cũng được xem xét.

Việc hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc đổi mới công nghệ của những cơ sở này bằng các nguốn vốn vay ưu đãi, hay quỹ môi trường, cũng là những hình thức khuyến khích cho cải tiến và đổi mới mà bạn có thể sử dụng được.

Bạn nên liên hệ với các cơ quan địa phương hay bộ ngành trung ương để biết thêm thông tin chính xác.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article