Khu vực tư nhân tham gia vào dịch vụ cung cấp TTI ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các công ty dịch vụ kỹ thuật tư nhân, công ty sản xuất và kinh doanh các thiết bị, công cụ sản xuất, công ty tư vấn chuyển giao công nghệ, các hiệp hội KHKT chuyên ngành (thuộc Liên hiệp hội kHKT Việt Nam) và những hội khác của doanh nghiệp như hội cà phê, chè,.…luôn chuẩn bị những thông tin TTI cần thiết để cung cấp cho những khách hàng quan tâm đổi mới như bạn.

Có nhiều thông tin TTI rất có giá trị lại được cung cấp bởi chính nhà cung cấp thiết bị, máy móc, hay công nghệ. Chẳng hạn bạn muốn triển khai sản xuất nước hoa quả có ga. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo TTI thông qua các công ty kinh doanh, cung cấp các thiết bị chế biến thực phẩm.

Một nguồn cung cấp thông tin khác rất hay được sử dụng ở Việt Nam chúng ta là các cán bộ, các cá nhân làm công tác khoa học, công nghệ, hay kỹ thuật đang công tác tại các công ty lớn, nước ngoài hay các viện nghiên cứu, các tổ chức KHKT. Hình thức tương tác này đã có từ những năm 70, khi có những mối quan hệ học hỏi công nghệ của các tư nhân sản xuất kinh doanh với các cán bộ là việc trong công ty nhà nước thông qua những thoả thuận phi chính thức.

Hiện nay đã có cơ chế chính thức cho những hình thức phi chính thức kia. Khi bạn thấy những thông tin TTI của họ sẽ giúp ích bạn, thì bạn đã có thể ký hợp đồng hợp tác với các cá nhân với tư cách là chuyên gia, làm việc bán thời gian và hợp tác với bạn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article