Các quy định về môi trường ngày nay trở thành một phần quan trọng trong hệ thống luật pháp quốc tế. Điều này có nghĩa là Việt Nam phải tuân thủ những cam kết pháp lý trong đó đảm bảo các ngành sản xuất kinh doanh, gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về môi trường. Với tư cách là chủ doanh nghiệp bạn cần hiểu những quy định phải tuân thủ theo luật pháp.

Môi trường và doanh nghiệp của bạn

Các quy định về môi trường ngày nay trở thành một phần quan trọng trong hệ thống luật pháp quốc tế. Điều này có nghĩa là Việt Nam phải tuân thủ những cam kết pháp lý trong đó đảm bảo các ngành sản xuất kinh doanh, gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về môi trường. Với tư cách là chủ doanh nghiệp bạn cần hiểu những quy định phải tuân thủ theo luật pháp.

Việc Việt Nam xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mang hàm ý Việt Nam sẽ phải tuân thủ những quy định và thông lệ tốt nhất về vấn đề môi trường. Có rất nhiều hiệp định trong khuôn khổ WTO chẳng hạn như hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT) và những yêu cầu về vệ sinh thực vật (SPS) buộc doanh nghiệp của bạn phải quản lý những ảnh hưởng có thể có đối với môi trường.

Sự cộng tác chiến lược của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) với WTO có nghĩa rằng bạn có thể áp dụng một số tiêu chuẩn để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của WTO đối với ngành kinh doanh của bạn. ISO 14000 là một trong số các tiêu chuẩn của ISO về quản lý môi trường. Bạn nên vào trang web của ISO hoặc liên hệ với các cơ quan về tiêu chuẩn tại Việt Nam có liên kết với ISO. Địa chỉ liên hệ như sau:

Trang web của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế: www.iso.org

Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng

Address: 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tel: 791 1633
Fax: 791 1595
E-mail: qhqt1@hn.vnn.vn
Trang web: http://www.tcvn.gov.vn

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article