Việc thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng đóng vai trò rất quan trọng để bảo đảm rằng doanh nghiệp thực hiện được các cam kết thương hiệu của mình.

Bạn cũng cần nói chuyện với những khách hàng tức giận hoặc không hài lòng bao gồm cả những người đã rời bỏ doanh nghiệp của bạn để có được thông tin đáng giá về cách nhìn nhận thương hiệu của bạn theo quan điểm tiêu cực. Phân tích tính trung thực của họ và các ý kiến xây dựng có thể giúp bạn thấy được chiều hướng cải tiến thương hiệu.

Bạn cần lưu ý rằng khách hàng cũng thay đổi. Do đó sẽ cần phải thường xuyên đánh giá lại thương hiệu của bạn để bảo đảm là thương hiệu đó vẫn đáp ứng được nhu cầu và sự ưa thích của khách hàng. Thậm chí các thương hiệu lâu đời nhất của các sản phẩm cơ bản nhất cũng phải được đánh giá lại để điều chỉnh nhằm theo kịp những khách hàng đang thay đổi của họ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article