Chiến lược marketing là chìa khóa để đạt được thành công trong kinh doanh và là một cách tiếp cận năng động. Chiến lược của bạn cần phải bao gồm thị trường muc tiêu, phân tích nhu cầu khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh, môi trường vĩ mô, những điểm mạnh và điểm yếu nội bộ của bạn.

Tuy nhiên, vì thế giới kinh doanh, bao gồm khách hàng và thị trường nói chung, luôn luôn thay đổi, chiến lược marketing của bạn cần phải sửa đổi liên tục để đáp ứng. Bạn cần phải nhận thức được những gì đang xảy ra trên thị trường, với khách hàng và đối thủ cạnh tranh của bạn. Một vài biến đổi có thể đem lại lợi ích cho bạn nhưng một vài cái thì không. Bạn cần phải sẵn sàng để thay đổi cho phù hợp.

Chiến lược marketing phải bao gồm cả các mục tiêu marketing, chiến lược định vị cũng như các chiến thuật như sản phẩm, giá cả, khuếch trương và phân phối. Khi xây dựng những chiến lược và chiến thuật đó, phải nghĩ tới những hành động phản ứng có thể của các đối thủ cạnh tranh và các khách hàng mục tiêu.

Phần này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược tiếp thị bằng những ví dụ và lời khuyên thực tế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article