Các doanh nghiệp có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đối tượng chịu lệ phí trước bạ:
  • Nhà, đất;
  • Phương tiện vận tải: phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, phương tiện vận tải cơ giới đường thủy (sông, biển, đầm, hồ, ...), phương tiện đánh bắt và vận chuyển thuỷ sản;
  • Súng săn, súng thể thao;
 • Cách tính lệ phí trước bạ:
Phí trước bạ = Giá trị của tài sản x Mức thu lệ phí trước bạ (%) 
 • Giá trị của tài sản: là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước tại thời điểm trước bạ;
 • Mức thu lệ phí trước bạ;
  • Nhà, đất: 1%;
  • Tàu, thuyền: 1%; tàu đánh cá xa bờ: 0.5%;
  • Ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao: 2%;
 • Thủ tục kê khai và thanh toán lệ phí trước bạ:
  • Mỗi lần nhận tài sản (do mua, chuyển đổi, chuyển nhượng, được biếu, tặng, cho, thừa kế, ...), chủ tài sản, hoặc người được chủ tài sản uỷ quyền, phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản;
  • Thời hạn phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản giữa hai bên hoặc ngày ký xác nhận "hồ sơ tài sản hợp pháp" của cơ quan nhà nước có thẩm; 
  • Nhận được hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ, trong thời hạn 3 ngày làm việc (đối với nhà, đất) hoặc trong 1 ngày làm việc (đối với tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao), cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tờ khai, đối chiếu với các giấy tờ có liên quan và căn cứ vào các quy định hiện hành để xác định và ghi vào thông báo nộp lệ phí trước bạ.
  • Trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế, chủ tài sản thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước hoặc cơ quan thuế (đối với địa phương chưa tổ chức thu lệ phí trước bạ qua Kho bạc nhà nước).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article