Bảo hiểm xã hội: chủ lao động đóng 15% và người lao động đống 5% trên tổng số lương. Bảo hiểm y tế: chủ lao động đóng 2% và người lao động đóng 1% tổng số lương.
 • Bảo hiểm xã hội: chủ lao động đóng 15% và người lao động đống 5% trên tổng số lương.
 • Bảo hiểm y tế: chủ lao động đóng 2% và người lao động đóng 1% tổng số lương.
 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp ký hợp động lao động với nhân viên với thời hạn hợp động từ ba tháng trở lên hoặc vô thời hạn không kể quy mô doanh nghiệp.
 • Đối với các hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng tiền bảo hiểm xã hội gộp trong lương.
 • Hồ sơ đăng ký nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc:
 1. Bản khai của người lao động;
 2. Danh sách nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do chủ lao động lập;
 3. Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký hoạt động đối với chủ lao động lần đầu đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 4. Labor contract is required for an employer who is individual, but who also hires labor. Hợp đồng lao động trong trường hợp chủ lao động là một cá nhân, nhưng cũng là người thuê lao động.
 • Quy trình cấp sổ bảo hiểm xã hội:
 1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động chủ lao động phải nộp hồ sơ đăng ký đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 2. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp sổ bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp từ chối cấp sẽ có công văn giải thích lý do.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article