Trong phần này bạn sẽ có một số thông tin cơ bản liên quan đến thuế mà các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả.

Vì các thủ tục liên quan đến việc đánh thuế và mức thuế thường xuyên thay đổi nên mục đích của phần này chỉ là cung cấp thông tin có tính minh họa những nghĩa vụ thuế mà bạn có thể phải thực hiện.

Các doanh nghiệp và hộ gia đình nên tham khảo ý kiến của cán bộ thuế để có thông tin chính xác về các nghĩa vụ thuế.

Những nghĩa vụ thuế cơ bản được trình bày theo 3 đề mục:

Thuế kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hộ gia đình. Thuế thu nhập liên quan đến người lao động và do các doanh nghiệp, hộ gia đình và người lao động trả. Hạng mục thuế thứ ba được đề cập đến là Các loại thuế khác, kể cả thuế áp dụng trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bị đánh đối với một số hoạt động kinh doanh nhất định, thuế trước bạ chỉ bị đánh khi doanh nghiệp sở hữu hay sử dụng những loại tài sản nhất định.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article