Bởi vì kế hoạch này cung cấp những thông tin cụ thể và có sắp xếp về doanh nghiệp của bạn và cách để bạn thanh toán khoản tiền đi vay, do đó một kế hoạch tốt sẽ là một phần quan trọng khi bạn định đi vay bất cứ một khoản tiền nào.

Trước khi định vay vốn, bạn nên sử dụng kế hoạch của bạn để giới thiệu với ngân hàng những thông tin sau:

  • Dự đoán dòng tiền mặtvề lượng vốn bạn cần và tại sao bạn lại cần nó. Đối với việc khởi sự một doanh nghiệp bạn cần ước tính lượng vốn bạn cần trong 2-3 năm hoặc cho đến tận khi doanh nghiệp của bạn có lãi. Bạn cũng nên tính đến lượng vốn dự phòng cho những khó khăn.
  • Dự đoán thông tin tài chính cho 3-5 năm dựa trên thông tin tài chính lịch sử.
  • Làm thế nào để hoàn trả khoản vay, làm thế nào và khi nào để các nhà đầu tư thu hồi được vốn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article