Triển khai luật DNNVV

Hà Nội triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt trong Quý III/2018.