Tình hình thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Bộ Khoa học và công nghệ

Vẫn tồn tại một lượng không nhỏ các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến các hoạt động khoa học và công nghệ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm khăn giấy

Bột giấy sử dụng trong quá trình sản xuất khăn giấy và giấy vệ sinh bao gồm bột giấy nguyên thủy, bột giấy tái chế, hỗn hợp bột giấy nguyên thủy và tái chế.

Hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho phép nhập khẩu sản phẩm thuộc Danh mục cấm nhập khẩu nói trên để nghiên cứu khoa học (bao gồm các hoạt động: nghiên cứu khoa học; làm mẫu phục vụ hoạt động thiết kế, nghiên cứu - phát triển sản phẩm và kiểm thử trong hoạt động sản xuất).

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

Thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

Việc cung cấp dịch vụ CNTT ở các cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng.

Khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Chính phủ quy định cụ thể về chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển tiềm lực và hoạt động khoa học và công nghệ

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học, công nghệ

Doanh nghiệp ngoài nhà nước được quyền trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ hợp lý, tối đa 10% để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Bổ sung danh mục thiết bị không khuyến khích nhập khẩu

Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2014, tủ điện trung thế 24KV được coi là thiết bị trong nước đã sản xuất được.

123