Tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV thực hiện việc tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (phù hợp với quy hoạch) và tiến hành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 5713/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện 12 nhiệm vụ, bao gồm:

i) Tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản pháp luật liên quan

ii) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

iii) Hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Lâm Đồng theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ

iv) Hỗ trợ thuế, kế toán

v) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

vi) Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

vii) Hỗ trợ mở rộng thị trường

viii) Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

ix) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

x) Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

xi) Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

xii) Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực triển khai thực hiện kế hoạch, chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hàng năm báo cáo UBND tỉnh; định kỳ tham mưu UBND tỉnh thực hiện sơ kết, tổng kết theo quy định.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tích cực triển khai tuyên truyền Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các DNNVV, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền tỉnh với cộng đồng DNNVV; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các DNNVV cung cấp thông tin, hồ sơ đầy đủ, kịp thời chính xác theo quy định, chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đã cung cấp. Sử dụng các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh một cách phù hợp, hiệu quả. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article