Triển khai hoạt động hỗ trợ DNNVV, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018 về trợ giúp đào tạo cho DNNVV năm 2019.

Theo đó, năm 2019, tỉnh tổ chức 20 khoá đào tạo với nội dung chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; 12 khoá đào tạo doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và 8 khoá đào tạo cho DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh có nhu cầu tổ chức 18 khoá đào tạo với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article