Tổng số tiền hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao, tuyển lao động và đào tạo thành lao động chất lượng cao được xác định theo số lao động thực tế, nhưng không vượt 200 triệu đồng/doanh nghiệp.

Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao (lao động đảm đương các chức vụ lãnh đạo như: Trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương trở lên; Lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng đã đạt các giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh; giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cấp quốc gia, khu vực ASEAN hoặc quốc tế) theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy định này áp dụng cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính từ ngày 01/01/2017 có quy mô lao động từ 200 lao động trở lên. Doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ kinh phí thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh phí tuyển lao động và đào tạo thành lao động chất lượng cao một lần cho một vị trí việc làm.

Các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hỗ trợ trong việc tuyển lao động chất lượng cao, tuyển lao động và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao được:

 - Hỗ trợ tuyển lao động chất lượng cao là người Vĩnh Phúc: 10 triệu đồng/người.

- Hỗ trợ tuyển lao động là người Vĩnh Phúc và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao: 10 triệu đồng/người/khóa.

Tổng số tiền hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao, tuyển lao động và đào tạo thành lao động chất lượng cao được xác định theo số lao động thực tế, nhưng không vượt 200 triệu đồng/doanh nghiệp.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm :

a) Công văn đề nghị hỗ trợ, bao gồm thông tin: Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, số Giấy phép đăng ký kinh doanh, nội dung đề nghị hỗ trợ, tổng số tiền đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của doanh nghiệp;

b) Danh sách lao động chất lượng cao được tuyển hoặc lao động được tuyển và đào tạo đề nghị hỗ trợ (họ và tên lao động; ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm ký hợp đồng lao động; thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc đào tạo (nếu là lao động được tuyển và đào tạo), mức đề nghị hỗ trợ.

c) Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ của từng lao động hoàn thành khóa đào tạo (Đối với lao động được tuyển và được đào tạo thành lao động chất lượng cao).

d) Bản sao chứng thực hợp đồng lao động không xác định thời hạn ký giữa người lao động và doanh nghiệp.

đ) Bản sao chứng thực xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

e) Bản sao chứng thực chứng minh là lao động chất lượng cao: Quyết định bổ nhiệm để đảm đương các chức vụ lãnh đạo (Trưởng phòng, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương trở lên), chuyên viên kỹ thuật; Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, giấy chứng nhận đạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực ASEAN hoặc quốc tế.

Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Lao động – TB&XH Vĩnh Phúc.

Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thực hiện thẩm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tờ trình đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ kèm theo biên bản thẩm định về Sở Tài chính. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh cấp kinh phí. Trong vòng 10 ngày làm việc, sau khi nhận được tờ trình của Sở Tài chính, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định cấp kinh phí. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định cấp kinh phí của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính chuyển kinh phí về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ chi trả hỗ trợ cho doanh nghiệp. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành chi trả cho nhà đầu tư.

Trách nhiệm của nhà đầu tư được hỗ trợ kinh phí thu hút và đào tạo lao động chất lượng cao:

1. Trước tháng 6 hàng năm, nhà đầu tư xây dựng kế hoạch thu hút và đào tạo lao động chất lượng cao gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo theo quy định hiện hành.

3. Quyết toán với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article