Doanh nghiệp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý

Ngày 5 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quy chế phối hợp này áp dụng đối với doanh nghiệp; liên minh hợp tác xã, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các câu lạc bộ doanh nghiệp của tỉnh (gọi chung là tổ chức đại diện của doanh nghiệp); tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung hỗ trợ pháp lý thực hiện trong các hoạt động sau:

1. Xây dựng thể chế, chính sách của tỉnh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp phải lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi được lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm đóng góp ý kiến theo yêu cầu của cơ quan soạn thảo.

2. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp: Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Trang thông tin điện tử mở mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cập nhật thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng miễn phí (kể cả Cổng thông tin điện tử của tỉnh).

3. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp: Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng tài liệu phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật phù hợp; mời chuyên gia, báo cáo viên chuyên ngành, có kinh nghiệm để phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Việc tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị phải có kế hoạch cụ thể, không trùng lặp về nội dung, thời gian tổ chức; chú trọng đến các đối tượng cần hỗ trợ pháp lý kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp.

4. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giải đáp quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, đơn vị quản lý. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời yêu cầu giải đáp pháp luật của doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực, đơn vị quản lý trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp cung cấp đủ thông tin có liên quan đến yêu cầu giải đáp pháp luật. Trường hợp việc giải đáp pháp luật của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu các Bộ có liên quan giải đáp (theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp).

5. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật: sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; Tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan, địa phương mình quản lý gửi về Sở Tư pháp theo quy định. Sở Tư pháp có trách nhiệm Tổng hợp, báo cáo kết quả kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh cho Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

7. Tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 (Hồng Liên)


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article