Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng http://haiphong.gov.vn

Ngày 13 tháng 07 năm 2016, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1374/2016/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các Sở, ngành và cơ quan tương đương Sở, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Nội dung đối thoại bao gồm những vướng mắc, kiến nghị, ý kiến của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước yêu cầu được giải đáp.

Thời gian đối thoại: định kỳ 6 tháng tổ chức một phiên đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; 2 tháng tổ chức một phiên đối thoại giữa lãnh đạo sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Một phiên đối thoại kéo dài từ 90 phút đến 120 phút.

Phương thức đối thoại: i) trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố; ii) phiên đối thoại trực tuyến được tổ chức tại một địa điểm cụ thể, nội dung đối thoại được ghi lại và phát trực tuyến trên Cổng thông tin điện tthành phố; iii) trước khi diễn ra phiên đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố đăng thông báo về chủ đề, người chủ trì, thời gian diễn ra phiên đối thoại, cách thức tiếp nhận câu hỏi để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và gửi câu hỏi tham gia. Việc tiếp nhận câu hỏi chỉ chấm dứt khi kết thúc phiên đối thoại.

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi câu hỏi đến địa chỉ tiếp nhận sau:

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng,

Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, số 62 Võ Thu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng (cơ quan thường trực Ban Biên tập).

Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Website: doithoaiructuyen.haiphong.gov.vn                    Điện thoại: 0313.552288

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các Sở; Công an thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong thực hiện đối thoại trực tuyến.

Tổ chức, doanh nghiệp gửi câu hỏi phi cung cấp thông tin: tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, số điện thoại. Câu hỏi nằm trong phạm vi những vướng mắc, kiến nghị, ý kiến liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước yêu cầu được giải đáp (Ngọc Ánh).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article