12 loại chức danh trong doanh nghiệp tư nhân có thể được xem xét cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

Quy chế này áp dụng đối với:

i) Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước

ii) Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể:

 - Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản tr, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Công ty;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;

- Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác.

iii) Doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh nhưng đã được cổ phần hóa, không còn vốn nhà nước chi phối.

iv) Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác tại các nước hoặc vùng lãnh thổ trong khối APEC.

v) Các trường hợp khác

Điều kiện để được xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

TT

Đối với doanh nghiệp

Đối với doanh nhân

 

có thời gian hoạt động từ 12 (mười hai) tháng trở lên tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC.

người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự.

 

Chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các nội dung khác mà pháp luật quy định.

Doanh nghiệp nơi làm việc có tham gia và đóng đủ số tiền vào Quỹ Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật tại doanh nghiệp đang làm việc tối thiểu 12 (mười hai) tháng tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ.

 

Có năng lực sản xuất kinh doanh hoặc đã hợp tác hoặc thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC. Có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu 05 tỷ đồng (hoặc tương đương) trong năm gần nhất.

Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 (ba) năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC.

 

 

 

- Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên APEC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực.

Doanh nghiệp có doanh nhân nêu tại điểm i), điểm ii), điểm iii) nêu trên có nhu cầu xin phép sử dụng thẻ ABTC nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ hoặc qua đường bưu điện đến Sở Ngoại vụ hoặc qua đường thư điện tử theo địa chỉ email: songoaivu@tiengiang.gov.vn, bộ hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC do lãnh đạo doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu phụ lục I);

- Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Văn bản xác nhận kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (do các cơ quan quản lý báo cáo thống kê xác nhận) với đối tác các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC không quá 01 năm tính đến thời điểm xin cho phép sử dụng thẻ ABTC, có giá trị tối thiểu 05 (năm) tỷ đồng (hoặc tương đương);

- Bản photo quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh chức vụ, vị trí công tác của doanh nhân (thời gian đã được bổ nhiệm ít nhất phải từ 12 (mười hai) tháng trở lên tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC); Trường hợp doanh nhân xin phép sử dụng thẻ là chủ doanh nghiệp và là đại diện pháp luật của Công ty (có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) thì không cần cung cấp quyết định bổ nhiệm;

- Bản photo hộ chiếu phổ thông (còn giá trị từ 03 (ba) năm trở lên).

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sở Ngoại vụ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì trong thời gian mười ngày làm việc (đối với hồ sơ hợp lệ), mười lăm ngày làm việc (đối với hồ sơ cần phải xác minh), Sở Ngoại vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hồ sơ cho phép sử dụng thẻ ABTC. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cho phép sử dụng thẻ ABTC: Sở Ngoại vụ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho đơn vị đề nghị được biết.

Doanh nghiệp có người sử dụng thẻ ABTC:

- chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và chấp hành đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam, cũng như các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC. Trường hợp đơn vị bị phát hiện giới thiệu không đúng người của đơn vị hoặc người của đơn vị nhưng không đúng tiêu chí, điều kiện xét cho phép sử dụng thẻ ABTC thì Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc thẻ ABTC cấp cho các cá nhân của đơn vị không còn giá trị sử dụng và sẽ không xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với tất cả các cá nhân khác trong đơn vị, đồng thời chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

- chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi  báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của các đối tượng được cấp thẻ ABTC thuộc đơn vị mình cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ). Trường hợp đơn vị không báo cáo hoặc báo cáo không đúng hạn theo Khoản 1 Điều 9 Quy chế này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ra thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thẻ được cấp cho các cá nhân của đơn vị không còn giá trị sử dụng và sẽ không xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thẻ được thông báo không còn giá trị sử dụng.

- chấp hành tốt pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội cũng như quy định về sử dụng thẻ ABTC.

- thu hồi thẻ và nộp lại thẻ cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và thông báo Sở Ngoại vụ nếu người được cấp thẻ đã chuyển công tác, thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ việc, đơn vị phải có trách nhiệm.

- thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an khi người được cấp thẻ làm mất thẻ, đồng gửi Sở Ngoại vụ (theo mẫu do Bộ Công an quy định).

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Phong Lâm).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article