Mỗi năm lựa chọn hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng trang thông tin điện tử; ít nhất 10 doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng và mong muốn ứng dụng TMĐT để hỗ trợ thủ tục, kinh phí và tư vấn tham gia Cổng TMĐT quốc gia, sàn giao dịch TMĐT.

Ngày 30 tháng 06 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số1720/QĐ-UBND.

Theo đó, Thái Bình phấn đấu đến năm 2020:

- 100% các giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp và công dân được thực hiện trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của tỉnh qua Trung tâm Hành chính công;

- phát triển các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia TMĐT loại hình doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B).

- 60% doanh nghiệp có website riêng, cập nhật thường xuyên thông tin giới thiệu và bán sản phẩm của doanh nghiệp.

- 80% doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn đặt hàng thông qua các ứng dụng TMĐT trên Internet hoặc trên nền tảng di động.

- 50% doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh để phát triển giao dịch TMĐT B2B và B2C.

- 30% doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT của tỉnh và các sàn cung cấp dịch vụ TMĐT khác.

- Hình thành một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ TMĐT lớn có uy tín; khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh bằng TMĐT.

- 800 lượt sinh viên năm cuối được đào tạo, tập huấn về chuyên ngành TMĐT, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thái Bình:

-  Tổ chức tuyên truyền trên địa bàn tỉnh để cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và công dân nắm vững các quy định của pháp luật về TMĐT, đồng thời có cơ sở để kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn cũng như các quy định chưa hợp lý đến các cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

- Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về hoạt động TMĐT tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có triển khai ứng dụng TMĐT, đặc biệt là đang vận hành website TMĐT để cung cấp dịch vụ hoặc bán hàng,... nhằm nắm bắt những tồn tại hạn chế trong việc kinh doanh hoạt động TMĐT; từ đó chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân trong quá trình kinh doanh, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật về hoạt động TMĐT cho các tổ chức, doanh nghiệp (các điều kiện quản lý hoạt động TMĐT của doanh nghiệp; việc cung cấp thông tin trên website TMĐT bán hàng; việc giao kết hợp đồng trên trang thông tin điện tử bán hàng; việc sử dụng chữ ký điện tử trong hoạt động TMĐT; việc thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân trong hoạt động TMĐT; giải quyết tranh chấp, khiếu nại của khách hàng,....).

- Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp và sinh viên về TMĐT theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh.

Trong hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, Thái Bình thực hiện:

a. Hỗ trợ phát triển website cho doanh nghiệp: mỗi năm lựa chọn hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng website.

b. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào cổng TMĐT quốc gia (ECVN) và các sàn TMĐT có uy tín nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm: mỗi năm lựa chọn ít nhất 10 doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng và mong muốn ứng dụng TMĐT để hỗ trợ thủ tục, kinh phí và tư vấn tham gia cổng TMĐT quốc gia, sàn giao dịch TMĐT. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác thông qua việc khai thác các cơ hội giao thương; đào tạo kỹ năng quản trị gian hàng trực tuyến.

Ngoài ra, Thái Bình xây dựng hệ thống phần mềm quản trị, cập nhật trực tuyến thông tin doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đáp ứng các yêu cầu của quản lý và tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại của tỉnh. Cung cấp thông tin kinh tế công nghiệp, thương mại, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phục vụ doanh nghiệp, các hoạt động hợp tác quốc tế, định hướng chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh.

- Thông qua hệ thống thông tin, các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành nghề có chung tiếng nói, thu thập những kiến nghị, đề xuất, sáng kiến với cơ quan quản lý Nhà nước để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

- Hình thành cơ bản ban đầu cơ sở dữ liệu Công Thương của tỉnh về nội dung thông tin và hạ tầng công nghệ trên cơ sở đó, tiếp tục phát triển, nâng cấp CSDL trong các giai đoạn tiếp theo nhằm sẵn sàng kết nối với CSDL quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại của Bộ Công Thương.

- Nguồn kinh phí triển khai thực hiện bao gồm: Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh; đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia chương trình; tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Tổng kinh phí dự kiến triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 là 3.741.000.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bốn mươi mốt triệu đồng).

Thái Bình đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực tham gia, cộng tác với các chương trình, dự án của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phát triển TMĐT; chủ động triển khai ứng dụng TMĐT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình (Phong Lâm).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article