Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Ngày 28 tháng 06 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định rõ nội dung và phương thức phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan.

Theo đó, Sở Công thương là cơ quan:

i) hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

ii) phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

iii) chủ trì cấp giấy: Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và các thủ tục hành chính khác theo ủy quyền của Bộ Công Thương.

iv) chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định. Đnghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định, nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

v) khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xlý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm xử lý vi phạm theo quy định.

vi) thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh ca cá nhân được gửi đến S Công Thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

Công an tỉnh chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn. Đưa lĩnh vực bán hàng đa cấp vào đối tượng quản lý đặc biệt, thường xuyên theo dõi, giám sát đngăn chặn kịp thời và xử lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sở Y tế cấp các giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm,việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đi với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Y tế quản lý đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng và các nội dung khác liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm trong lĩnh vực quản lý của ngành Y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp được bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Thuế và các quy định liên quan của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn; kiểm soát đy đủ lượng thuế, phí, lệ phí phát sinh của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành (Mỹ Anh)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article