Mỗi năm lựa chọn, hỗ trợ 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng mới website thương mại điện tử.

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020.

Với mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong các cơ quan quản lý nhà nước và đại bộ phận các doanh nghiệp trong tỉnh; thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đến năm 2020, Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt một số mục tiêu cụ thể như:

- Đảm bảo liên kết thanh toán thương mại điện tử giữa các ngân hàng, bưu điện và các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến nhm triển khai hiệu quả hot động sàn giao dịch thương mại điện tử và chính quyền điện tử.

- 40% doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh và các sàn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khác; 60% doanh nghiệp có website riêng để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

- Có 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong tất cả các lĩnh vực trên toàn tỉnh.

- ng dụng rộng rãi các hình thức thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C); giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước (B2G); giữa các cá nhân với nhau (C2C); gia cơ quan nhà nước với cá nhân (G2C)…

Thừa Thiên Huế coi đào tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp là một trong số 5 nội dung phát triển thương mại điện tử trong giai đoạn. Tỉnh sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về knăng thương mại điện tử (lập kế hoạch ứng dụng và triển khai thương mại điện tử cho các doanh nghiệp; các kỹ năng khai thác thông tin trực tuyến, knăng nghiên cứu thị trường, xây dựng và quản trị website điện tử; ứng dụng marketing trực tuyến..) cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đào tạo kiến thức, kỹ năng ứng dụng, giao dịch thương mại điện tử, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, Thừa Thiên Huế coi trọng việc hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử. Tỉnh thực hiện:

+ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên Cng thương mại điện tử tỉnh tại địa chỉ http://sanphamhue.com.vn hoặc http://sanphamhue.vn; hỗ trợ thủ tục, kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia Cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN).

+ hỗ trợ doanh nghiệp có định hướng và xây dựng website thương mại điện tử phù hợp với mô hình, sản phẩm của doanh nghiệp. Ngoài ra cần tư vấn cho doanh nghiệp triển khai quy trình bán hàng trực tuyến, quy trình kinh doanh theo mô hình B2C tiên tiến trên thế giới, cách thức tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến, cách thức quảng bá, marketing hiệu quả cho website thương mại điện tử. Mi năm lựa chọn, hỗ trợ 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng mới website thương mại điện tử.

+ khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử thông qua các công cụ kinh doanh điện tử (e-business) như quản lý cạnh tranh khách hàng (CRM), hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng, tích hp các hệ thống này một cách có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực quản lý nội bộ doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển TMĐT của tỉnh được bố trí từ ngân sách hàng năm được cp cho các cơ quan, đơn vị. Khuyến khích xã hội hóa nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch TMĐT của tỉnh.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhch cực tham gia, công tác với các chương trình, dự án của các cơ quan nhà nước trong hoạt động phát triển TMĐT; chủ động triển khai ứng dụng TMĐT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình (Mỹ Anh).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article