Một trong những nhiệm vụ thực hiện Chiến lược là rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó xác định cơ chế đặc thù cho phát triển công nghiệp ưu tiên.

Ngày 14 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Phú Yên thực hiện:

- Phát triển vượt bậc 06 ngành công nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh là điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô.

- Tạo thuận lợi để đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài (đặc biệt là Nhật Bản) vào ngành công nghiệp ưu tiên; tạo dựng mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong tỉnh; thúc đẩy chuyển giao, đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Phân công nhiệm vụ cho các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện; làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược.

Nhằm thực hiện được các mục tiêu trên, Phú Yên i) đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn; tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước (nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản) để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ưu tiên; ii) xúc tiến chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghiệp ưu tiên; iii) đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; iv) đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp trên địa bàn, trong đó đảm bảo kết cấu hạ tầng phục vụ tốt nhu cầu của doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp ưu tiên (hạ tầng giao thông vận tải, viễn thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường; đảm bảo nguồn điện cung cấp ổn định. Hoàn thiện việc đầu tư, hình thành các khu, cụm sản xuất tập trung theo Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cụm công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định Số 960/QĐ-UBND ngày 04/6/2015) nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu về mặt bằng cho phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí để thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn viện trợ quốc tế, vốn huy động xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác (Mỹ Anh)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article