Thời gian nhận hồ sơ dự án đến hết ngày 31/12/2017.

Ngày 6/3/2017, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ban hành các chương trình hỗ trợ tài chính đối với DNNVV thông qua các ngân hàng uỷ thác của Quỹ trong năm 2017.

Quỹ Phát triển DNNVV thông báo:

- Tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ đến hết ngày 31/12/2017.

- Vào ngày cuối của mỗi tháng, Quỹ Phát triển DNNVV sẽ tổng hợp, lựa chọn các hồ sơ đầy đủ, phù hợp theo các tiêu chí bắt buộc quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các điều kiện tại các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ để uỷ thác cho ngân hàng nhận uỷ thác cho vay (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article