Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế, lấy tinh thần phục vụ doanh nghiệp làm phương châm hoạt động của chính quyền các cấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 17/02/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực đôn đốc các Bộ ngành, địa phương và cơ quan liên quan gửi báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP. Tính đến ngày 05/5/2017, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ (đính kèm) gồm các nội dung chính sau:

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế, lấy tinh thần phục vụ doanh nghiệp làm phương châm hoạt động của chính quyền các cấp.

Nghị quyết 35/NQ-CP đã giao nhiệm vụ cho 18 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và VCCI triển khai thực hiện; trong đó một số nhiệm vụ triển khai trong năm 2016, phần lớn các nhiệm vụ được giao sẽ triển khai trong giai đoạn 2017-2020.

Trong thời gian gần một năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao kết quả các nhóm giải pháp đã đặt được như: Nhóm giải pháp cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Nhóm giải pháp tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Nhóm giải pháp bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Nhóm giải pháp giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sau một năm tích cực triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng được hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao và ghi nhận. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn thực hiện còn tồn tại khá nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết 35. Do đó, để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tích cực hơn nữa các nhóm giải pháp đã đề ra. Ngoài ra, cần bổ sung thêm một số giải pháp quan trọng sau: Giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Mở rộng thị trường và cơ hội đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện./.

(Phong Lâm)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article