UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án “Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025” tại Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 29/12/2020

1. Mục tiêu của Đề án

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần cải thiện chỉ số PCI của Thành phố;

- Phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), giai đoạn 2021-2025 có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố;

- Giai đoạn 2021-2025, DNNVV phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: (1) Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; (2) Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNVV chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; (3) Đóng góp trên 40% GRDP và trên 30% ngân sách Thành phố;

- Hỗ trợ ít nhất 500 DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghiệp điện tử; Cơ khí chế tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

2. Phạm vi của Đề án

- Quy định nguyên tắc, nội dung chính sách, nguồn lực của Thành phố Hà Nội để triển khai Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đề án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025.

3. Đối tượng của Đề án

- DNNVV theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP được thành lập và hoạt động trên địa bàn Thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ DNNVV.

4. Nhiệm vụ và các chính sách hỗ trợ của Đề án

Đề án đề xuất 03 nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ DNNVV, cụ thể gồm: (1) Nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ chung cho các DNNVV; (2) Nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; (3) Nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ theo cơ chế của thành phố Hà Nội.

4.1. Nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ chung cho các DNNVV

4.1.1. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Đẩy mạnh cải cách tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; Thực hiện 100% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đất đai, thuế, hải quan, BHXH... Đến năm 2025 thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường.

4.1.2. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: Đẩy mạnh thực hiện các chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Hướng dẫn, hỗ trợ các DNNVV tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; Nghiên cứu, triển khai cấp bảo lãnh tín dụng theo quy định hiện hành. Hướng dẫn, hỗ trợ các DNNVV nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp. Nghiên cứu, hình thành Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV và đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV.

4.1.3. Hỗ trợ thuế, kế toán: Hướng dẫn và tuyên truyền trong công tác quản lý thuế, hạch toán và kê khai thuế theo phương pháp đơn giản đối với những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; phối hợp với đơn vị phần mềm để hỗ trợ DNNVV sử dụng phần mềm kế toán đơn giản.

4.1.4. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất: Bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp cho DNNVV; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

4.1.5. Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật: Hỗ trợ DNNVV sử dụng hạ tầng, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp thuộc Nhà nước quản lý: (a) Hỗ trợ mặt bằng nhà xưởng cho các DNNVV tham gia ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; (b) Hỗ trợ sử dụng máy móc, thiết bị cho các DNNVV gia ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

4.1.6. Hỗ trợ mở rộng thị trường: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương; Hỗ trợ cho các DNNVV tham gia kết nối doanh nghiệp quốc tế, hội chợ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường.

4.1.7. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

- Tư vấn, hỗ trợ miễn phí thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân; Tổ chức các sự kiện, diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo về đăng ký doanh nghiệp, kết nối kinh doanh, kết nối giao thương, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, ứng dụng thương mại điện tử; tuyên truyền, cập nhật chính sách cho DNNVV và các nội dung nâng cao năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế cho DNNVV.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

4.1.8. Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV (mạng lưới tư vấn viên)

- Hỗ trợ DNNVV tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp;

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện hợp đồng tư vấn cho DNNVV theo quy định tại Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ, bao gồm:

+Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm.

+ Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm.

+ Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm.

4.1.9. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV

- Hỗ trợ kinh phí để triển khai các chương trình đào tạo theo Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV và Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, bao gồm:

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh cho DNNVV; Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu cho các DNNVV do nữ làm chủ; Hỗ trợ 70% kinh phí tổ chức các khóa về quản trị kinh doanh cho các DNNVV; Hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu về kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) cho Giám đốc và cán bộ quản lý các DNNVV; Hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp cho các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; Hỗ trợ 70% kinh phí tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số cho các DNNVV trên địa bàn Thành phố.

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo trực tuyến cho DNNVV: (1) Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng và vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến hàng năm để cung cấp các bài giảng, tài khoản miễn phí cho các DNNVV nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; (2) Hỗ trợ 100% kinh phí để xây dựng các bài giảng trực tuyến về khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh để cung cấp miễn phí cho các DNNVV.

- Hỗ trợ kinh phí để triển khai các chương trình đào tạo nghề cho các lao động đang làm việc trong các DNNVV.

4.2. Nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành thành doanh nghiệp.

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế; Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh cho hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội nhằm trang bị kiến thức và khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Kinh phí hỗ trợ áp dụng theo Thông tư 05/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư 49/20019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.

4.3. Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Nội dung hỗ trợ này tập trung hỗ trợ trọng tâm cho các DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành sau: Công nghệ thông tin; Linh kiện điện tử; Cơ khí chế tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm, gồm:

4.3.1. Hỗ trợ về đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất

- Hỗ trợ 50% chi phí tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại doanh nghiệp nhưng không quá 30 triệu đồng/khoá đào tạo/năm/doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/năm.

4.3.2. Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực đáp ứng của DNNVV để tham gia chuỗi cung ứng nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp DNNVV nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

4.3.3.Hỗ trợ về thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường

- Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mạitrong nước hoặc quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng /doanh nghiệp/năm.

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/doanh nghiệp/năm.

- Hỗ trợ 100% chi phí hợp đồng tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành nhưng không quá 20 triệu đồng/hợp đồng/doanh nghiệp/năm.

4.3.4.Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, hệ thống quản lý nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; hỗ trợ 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; hỗ trợ 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/lần/năm/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật nhưng không quá 20 triệu/sản phẩm/năm/doanh nghiệp.

4.3.5. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giámđịnh, chứng nhận chất lượng

- Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm chất lượng hàng hoá tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng/lần/năm/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng/lần/năm/doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV nhưng không quá 20 triệu đồng/lần/năm/doanh nghiệp.    

4.4. Nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ theo cơ chế của Hà Nội

4.4.1. Hỗ trợ phí Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Mức phí hỗ trợ là 100.000 đồng/doanh nghiệp (theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính).

4.4.2. Hỗ trợ kinh phí chuyển phát nhanh cho doanh nghiệp có nhu cầu nhận kết quả thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; chuyển đổi loại hình; đăng ký tạm ngừng; đăng ký giải thể; đăng ký hoạt động trở lại; chào bán cổ phần riêng lẻ; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp) tại nhà hoặc trụ sở làm việc.

4.4.3. Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực 01 (một) chữ ký số cho doanh nghiệp thành lập mới sử dụng trong 01 năm đầu hoạt động nhưng không quá 01 triệu đồng/doanh nghiệp;

4.4.4. Hỗ trợ kinh phí khởi tạo, cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử kèm gói 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới nhưng không quá 01 triệu đồng/1 doanh nghiệp. 

4.4.5. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn chuyên sâu cho các DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trên địa bàn Thành phố. Kinh phí hỗ trợ theo định mức tiêu chuẩn về chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế được quy định tại các văn bản hiện hành của Nhà nước.

4.4.6. Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia tư vấn nhằm duy trì hoạt động tư vấn thường xuyên, chuẩn đoán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại cơ quan đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp. Kinh phí thuê chuyên gia áp dụng theo định mức tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

4.4.7. Chi nghiên cứu xây dựng sách trắng về doanh nghiệp Hà Nội thường niên áp dụng theo mức chi quy định tại Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố quy định về nội dung chi, mức chi xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án không phải là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhưng có tính chất tương tự; Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

4.4.8. Hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên để tổ chức triển khai, quản lý, giám sát và đánh giá công tác hỗ trợ doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV: Mức chi bằng 5% tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ DNNVV của cơ quan thực hiện hoạt động hỗ trợ./.

 
 
 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article