Khuyến khích, ưu tiên lựa chọn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp (gồm: cụm công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải di dời vào trong cụm công nghiệp; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để được hưởng hỗ trợ của tỉnh, các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: i) nằm trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc cho phép bổ sung vào Quy hoạch trong từng thời kỳ; ii) Thực hiện đúng trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

- Riêng với cụm công nghiệp làng nghề cần đảm bảo các điều kiện:

+ Số lượng các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề chiếm trên 60% so với số lượng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã di dời hoặc đăng ký di dời vào cụm công nghiệp làng nghề.

+ Tính đến thời điểm xem xét hưởng ưu đãi, hỗ trợ, tỷ lệ đăng ký lấp đầy trên 80%, trong đó trên 60% của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề theo xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung và mức hỗ trợ kinh phí:

- 100% chi phí lập quy hoạch chi tiết, nhưng không quá 01 tỷ đồng/cụm;

- 100% chi phí đầu tư đường giao thông từ trục chính đến hàng rào cụm công nghiệp theo thiết kế, dự toán và quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- 100 triệu đồng/01ha diện tích theo quy hoạch chi tiết xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước nội bộ nhưng không quá 5 tỷ đồng cho một cụm công nghiệp;

- 50% kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải tập trung nhưng không quá 5 tỷ đồng cho một cụm công nghiệp.

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết không sản xuất, kinh doanh tại địa điểm đang sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư và có xác nhận của chính quyền địa phương thực hiện di dời vào cụm công nghiệp được tỉnh hỗ trợ:

- 100% kinh phí lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư phải di dời vào trong cụm công nghiệp;

- 50% chi phí di dời hợp pháp (tháo dỡ nhà xưởng, thiết bị và vận chuyển, lắp đặt tại địa điểm mới) nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng đối với một cơ sở sản xuất kinh doanh.

Mỗi đơn vị thực hiện đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh phải di dời vào trong cụm công nghiệp được ngân sách hỗ trợ theo các nội dung và không quá 01 lần theo Nghị quyết này, ngoài ra còn được hưởng các ưu đãi được quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp cùng nội dung hỗ trợ từ nhiều chính sách khác nhau thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article