Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua việc hướng dẫn xây dựng quy trình đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện các nội dung đầu tư đổi mới công nghệ; xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ tài chính.

Ngày 11 tháng 1 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp các hợp tác xã đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có hoạt động:

- Đầu tư đổi mới công nghệ (thay thế một phần đáng kể (cốt lõi, cơ bản) hoặc toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác).

Tuỳ theo giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ/dự án đầu tư đổi mới công nghệ, mức hỗ trợ có thể từ 125 triệu đồng đến 400 triệu đồng.

- Xác lập quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm: Sáng chế/giải pháp hữu ích, nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, kiểu dáng công nghiệp: mức hỗ trợ 10 triệu) đồng/kiểu dáng công nghiệp; 30 triệu đồng/nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; 40 triệu) đồng/đối tượng sở hữu công nghiệp ở nước ngoài.

- Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng: bao gồm: Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; đăng ký phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Mức hỗ trợ thấp nhất là 10 triệu đồng, cao nhất là 40 triệu đồng.

- Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (quá trình hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và hình thành mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng trưởng nhanh, thông qua ứng dụng các thành tựu nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quản lý để nâng cao hiệu quả kinh tế, năng suất, chất lượng hoặc giá trị của sản phẩm). Tổng giá trị các giải thưởng đạt giải trong các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không quá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu).

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua việc hướng dẫn xây dựng quy trình đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện các nội dung đầu tư đổi mới công nghệ; xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ tài chính.

Để thụ hưởng chính sách, doanh nghiệp:

a) Đăng ký hỗ trợ với Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệp;

b) Tuân thủ chặt chẽ quy trình hỗ trợ, triển khai nội dung hỗ trợ, nhận và quyết toán kinh phí hỗ trợ theo hướng dẫn của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng có liên quan;

c) Cam kết về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, các chính sách đối với người lao động.

Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có hành vi gian dối để được hưởng hỗ trợ ưu đãi theo Quy định này thì phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được cấp và tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article