Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV

Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đã đăng tải Dự thảo này trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Ngày 6 tháng 11 năm 2017, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã có Công văn số 24/CV-VAWE góp ý đối với Dự thảo. Các ý kiến góp ý tập trung vào:

i) Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa ((DNNVV); tiêu chí xác định ngành, lĩnh vực hỗ trợ cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;

ii) Hỗ trợ thông tin;

iii) Hỗ trợ tư vấn;

iv) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực;

v) Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ;

vi) Lựa chọn DNNVV, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia Đề án;

vii) Cơ chế, thủ tuc, địa chỉ, nhiệm vụ của Bộ, ngành, địa phương … trong thực hiện hỗ trợ DNNVV.

Mời độc giả xem toàn văn Công văn số 24/CV-VAWE của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article