Quy trình này nhằm giúp người khiếu nại theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đúng thời hạn.

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-TCT công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp.

Trình tự, thời gian, hình thức, nội dung liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế nhằm giúp người khiếu nại theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đúng thời hạn. 

Nội dung công khai: văn bản trả lời gửi cho người nộp thuế trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại; toàn văn văn bản trả lời gửi cho người nộp thuế trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

Cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải các văn bản trả lời gửi cho người nộp thuế trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại, trong thời hạn ít nhất là 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo. 

Các biểu mẫu sử dụng trong quy trình bao gồm: 

- Mẫu số 01/KN-MS: Thông báo Mã tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại.
- 13 biểu mẫu khác đã ban hành kèm theo Quyết định 878/QĐ-TCT, bao gồm:
Phiếu hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; Phiếu chuyển đơn khiếu nại đến cơ quan Thuế cấp dưới yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc; Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại; Thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện giải quyết; Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định về việc xác minh giải quyết khiếu nại; Quyết định gia hạn thời gian xác minh khiếu nại; Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu; Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai; Quyết định về việc đình chgiải quyết khiếu nại; Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại; Quyết định về việc hy bỏ quyết định tạm đình chviệc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article