Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (hoạt động thương mại độc quyền nhà nước) là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện.

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 94/2017/QĐ-TTg về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyn nhà nước trong hoạt động thương mại.

Độc quyền trong hoạt động thương mại được thực hiện đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại:

1. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh,

2. Vật liệu ncông nghiệp,

3. Vàng miếng,

4. Vàng nguyên liệu,

5. Xổ số kiến thiết,

6. Thuốc lá điếu, xì gà,

7. Hoạt động dự trữ quốc gia,

8. Tiền,

9. Tem bưu chính Việt Nam,

10. Pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa,

11. Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội,

12. Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải,

13. Dịch vụ công ích thông tin duyên hải,

14. Bảo đảm hoạt động bay,

15. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư,

16. Hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển,

17. Dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng,

18. Xuất bản phẩm,

19. Mạng bưu chính công cộng

20. Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article