Ngày 20 tháng 1 năm 2017, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã ký Quyết định số 69/QĐ-UBCK ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

Ban hành Kế hoạch này, Uỷ ban Chứng khoán nhằm hỗ trợ cho các thành viên tham gia thị trường, nhà đầu tư được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và các lĩnh vực có liên quan một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu; thông tin về pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; giải đáp và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các thành viên tham gia thị trường, nhà đầu tư nhằm góp phần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hình thức hỗ trợ:

- Tổ chức các cuộc hội thảo, phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật, trong đó có 14 văn bản trọng tâm liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, các khóa học, tập huấn kiến thức pháp luật cho thành viên tham gia thị trường, nhà đầu tư; các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản trị công ty và quản trị rủi ro cho doanh nghiệp, tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Biên soạn ấn phẩm, tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến các quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, trên cơ sở đó có hình thức phù hợp, hiệu quả để giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.

- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử UBCKNN

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, trao đổi, đối thoại chính sách về chứng khoán thông qua Tạp chí Chứng khoán, Cổng thông tin điện tử UBCKNN và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article