Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) làm đơn vị đầu mối, trực tiếp tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp và làm cầu nối giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức tư vấn với các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch này được Lạng Sơn ban hành trên cơ sở thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009. Kế hoạch nhằm mục tiêu:

- 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

- 50% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tiết kiệm được từ 8 - 13% mức tiêu thụ nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng trên đơn vị sản phẩm;

- 70% các doanh nghiệp vừa và lớn, có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn.

Một trong 4 nội dung của Kế hoạch là hỗ trợ về kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. Theo đó, Lạng Sơn thực hiện:

a) Xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sạch hơn cho các ngành công nghiệp và các quy mô công nghiệp khác nhau; hướng dẫn kỹ thuật tích hợp sản xuất sạch hơn với các công cụ quản lý môi trường, các công cụ quản lý khác tại doanh nghiệp; hướng dẫn kỹ thuật áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn.

b) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp dưới các hình thức: Tập huấn tập chung, tập huấn tại cơ sở, tập huấn theo chuyên ngành cho các doanh nghiệp;

c) Hỗ trợ đánh giá nhanh cơ hội sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp;

d) Hỗ trợ đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp: Đánh giá xác định cơ hội sản xuất sạch hơn; đánh giá khả thi giải pháp sản xuất sạch hơn; đánh giá và tư vấn lựa chọn công nghệ sản xuất sạch hơn; đánh giá và tư vấn lựa chọn công nghệ, giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Lạng Sơn thành lập Tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương làm đơn vị đầu mối, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách và các hoạt động có liên quan về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, trực tiếp tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp và làm cầu nối giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức tư vấn với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp theo ngành nghề, địa bàn để hỗ trợ cung cấp thông tin, công nghệ sản xuất sạch hơn sẽ được Lạng Sơn tổ chức.

Một số giải pháp thực hiện Kế hoạch:

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, đảm bảo đủ năng lực tư vấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn.

- Phối hợp các tổ chức, cá nhân thúc đẩy áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ vào sản xuất. Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường đẩy mạnh thực hiện chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá nhanh hoạt động sản xuất sạch hơn cho một số cơ sở sản xuất thuộc diện ưu tiên trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động môi trường và xử lý chất thải đối với các cơ sở mới thành lập.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các doanh nghiệp sai phạm, đồng thời yêu cầu các cơ sở có phương án, tiến độ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường (đối với các cơ sở đang hoạt động).

Các cơ sở sản xuất công nghiệp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn, từng bước thực hiện áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn vào sản xuất tại đơn vị. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã áp dụng sản xuất sạch hơn, định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá hiệu quả việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại đơn vị gửi về Sở Công Thương (trước ngày 15 tháng 12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article