Thông báo về việc bán Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn địa chất do Công đoàn Công Thương là chủ sở hữuthuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Thông báo về việc bán Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn địa chất do Công đoàn Công Thương là chủ sở hữuthuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Kèm theo Công văn số 202/CV-BĐMPTDN ngày 26/5/2020 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp - Công đoàn Công Thương Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article